Thursday, 22 February 2018 05:19 pm MST

中华响扇动作分解

 

第一组

 

00、起式:

右侧步绕臂,并步开扇。

 

01、拔云见日:

左侧步合扇,绕臂云扇,托掌开扇。

 

02、流云飞袖:

落掌合扇,插步绕臂,托掌开扇。

 

03、上下翻飞:

上步合扇,两臂立园,上步提膝上开扇;落脚合扇,头顶交会,提膝下开扇。

 

04、迎云捧日:

躬步合扇,翻腕开扇。

 

05、落日斜照:

抖腕合扇,左掌下落,转身回脚,歇步开扇。

 

06、立马横枪:

上步合扇,提膝开扇。

 

07、倒打金铃:

落步合扇,向右轮臂,躬步后开扇

 

08、望海潮生:

前移合扇,上步立圆,虚步开扇。

 

09、铁索横舟:

抖腕合扇,侧步绕臂,上步云扇,撤步开扇。

 

10、平沙落雁:

下落合扇,轮臂合手,上步开扇。

 

11、力劈华山:

抖腕合扇,左躬右躬,落掌开扇。

 

12、花海游龙:

抖腕合扇,轮臂交扇,仆步穿掌,上步开扇。

 

13、天宫摘星:

抖腕合扇,轮臂立圆,上步开扇。

 

14、追风赶月:

上步云扇,撤步合扇,虚步开扇。

 

15、斗转星移:

抖腕合扇,云扇撤步,躬步落扇,推掌开扇。

 

16、顶天立地:

抖腕合扇,轮臂立圆,并步开扇。

 

第二组

 

17、直捣黄龙:

下落合扇,提膝躬步穿扇,虚步开扇。

 

18、长虹贯日:

抖腕合扇,撤步轮臂,提膝开扇。

 

19、拦河截斗:

落脚合扇,上步躬步开扇。

 

20、君临天下:

轮臂合扇,上步开扇。

 

21、独立遮阳:

撤步合扇,镇脚砸拳,提膝开扇。

 

22、迎风断草:

躬步云扇,合扇开扇。

 

23、金丝缠腕:

抖腕合扇,歇步穿扇,翻腕开扇。

 

24、狂龙舞凤:

抖腕合扇,立园轮臂,头顶开扇。

 

25、倒转阴阳:

转身合扇,上步开扇。

 

26、收缰勒马:

上步平扇,云扇合扇,提膝开扇。

 

27、紫电穿云:

撤步合扇,跳插步穿扇,抖腕开扇。

 

28、琵琶别抱:

抖腕合扇,转身立园,歇步开扇。

 

29、推山填海:

撤步合扇,云扇插步,歇步开扇。

 

30、动生两仪:

右躬步合扇,左躬步开扇。

 

31、指定乾坤:

抖腕合扇,上步扣腿穿扇,抖腕开扇。

 

32、阳光普照:

躬步合扇,两臂立园,头顶开扇。

 

00、收式:

抖腕合扇,两臂立园,并步开扇。

 

 
 
 
版权所有©东方文化中心 2012- 2018
所有版权保留!